Oferta

Oferta Kancelarii jest dopasowywana do indywidualnych potrzeb Naszych klientów. Nasza oferta podąża za Twoimi potrzebami.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

ikona zestaw ksiąg rachunkowych
 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowej,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników,
 • sporządzanie deklaracji oraz obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami, reprezentacja przed urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa),
 • sporządzanie raportów w obszarze finansowo-księgowym.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ikona otwarta księga
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami, reprezentacja przed urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa),
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Prowadzenie ewidencji ryczałtu oraz karty podatkowej

ikona kalkulator, księgowość
Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu
 • opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek osobowych, które w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki oraz z zastrzeżeniem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.
Prowadzenie Karty Podatkowej
 • zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, przeznaczony jest dla podatników prowadzących drobną działalność usługową lub wytwórczo-usługową (zgodnie z załącznikiem do ustawy), przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w załączniku,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów,
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia.

Obsługa kadrowo-płacowa

ikona szafka biurowa, kadry i płace
Obsługa Kadrowa
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • przygotowanie dokumentów dot. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy lub zmianą warunków zatrudnienia,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów dot. zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, chorobowych lub macierzyńskich,
 • prowadzenie ewidencji oraz kontroli ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • obsługa kontroli PIP i ZUS.
Obsługa płacowa
 • sporządzanie listy płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie składek ZUS i podatków,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11,
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracownika.

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska oraz roczne sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska

ikona globus, środowisko

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska powinien naliczać i wnosić o ile jest to wymagane, każdy podmiot, który:

 • wprowadza gazy lub pyły do powietrza m.in. każdy przedsiębiorca, który posiada samochód służbowy używany na potrzeby prowadzonej działalności, pojazdy wolnobieżne np. wózki widłowe, pojazdy szynowe, ciągniki etc., każdy kto prowadząc działalność użytkuje kotłownię bądź agregaty prądotwórcze. Obowiązek dotyczy również stacji paliw – podczas przeładunku paliw oraz procesów takich jak np. spawanie, lakierowanie samochodów, klejenie, chów lub hodowla drobiu,
 • dokonuje poboru wód podziemnych lub powierzchniowych z własnego ujęcia,
 • wprowadza ścieki bezpośrednio do wód lub do ziemi a także wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej poza kanalizacją ogólnospławną i dalej bezpośrednio do wód i do ziemi,
 • odprowadza bezpośrednio do wód lub do ziemi wody chłodnicze o temperaturze powyżej 26 0C, wody zasolone o zawartości sumy jonów chlorków i siarczanów powyżej 500 mg/dm3
 • składuje odpady.

Obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sporządzania rocznych informacji o zakresie korzystania ze środowiska przedawnia sie po 5 latach. W związku z tym w przypadku kontroli środowiskowej urzędnik ma prawo wglądu do dokumentacji za ww. okres.

Przedsiębiorca, który w tym okresie nie wywiązywał się z nałożonych prawem ochrony środowiska obowiązków opłatowych i sprawozdawczych, może w każdej chwili go dopełnić poprzez złożenie zaległych sprawozdań oraz opłat środowiskowych wraz z zaległymi odsetkami – o ile dotyczy, ponieważ od 2013 roku, opłat środowiskowych nie wnosi się jeżeli za dany rok kalendarzowy naliczone opłaty środowiskowe nie przekroczyły kwoty 800 PLN, w latach wcześniejszych – po 400 PLN za każde półrocze.

W takiej sytuacji, należy złożyć do urzędu wyłącznie zaległe sprawozdania roczne. Jednak w przypadku kontroli, w sytuacji kiedy organ kontrolujący stwierdzi niespełnianie wymaganych obowiązków, wówczas może nałożyć karę lub grzywnę.

Wykonujemy zaległe i bieżące roczne sprawozdania z tytułu korzystania ze środowiska, naliczamy zaległe i bieżące opłaty środowiskowe.

BHP i PPOŻ

ikona okulary, zasady BHP

Nasza oferta skierowana jest do małych i średnich podmiotów gospodarczych prowadzonych zarówno przez osoby fizyczne, spółki cywilne, osoby prawne, instytucje publiczne oraz samorządowe. Tematyka szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych ustalana jest indywidualnie zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Państwa firmy z uwzględnieniem ramowego programu szkolenia określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) dostosowanego do specyfiki, wielkości i profilu działania Państwa firmy.

W ramach prowadzonych szkoleń okresowych realizujemy program obejmujący udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podstawowe wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Realizowane szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w swoich specjalnościach.

Szkolenia małych grup (do 5 osób) mogą być przeprowadzone w naszej siedzibie lub bezpośrednio w Państwa firmie dodatkowo oferujemy szkolenia w systemie samokształcenia kierowanego w formie on-line.

Ponad to realizujemy takie zadania jak:

1. Szkolenia BHP wstępne pracowników młodocianych i nowozatrudnionych

2. Szkolenia BHP ogólne i okresowe dla pracowników i pracodawców

3. Przeprowadzanie przeglądów pomieszczeń i stanowisk pracy pod kątem zgodności z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ

4. Prowadzenie dokumentacji BHP:

 • instrukcji stanowiskowych
 • regulaminów pracy w zakresie obejmującym BHP
 • opracowanie strategii poprawy warunków pracy
 • sporządzanie analiz warunków pracy w porównaniu do innych lat
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • prowadzenie dokumentacji wstępnych i okresowych badań lekarskich
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • prowadzenie ewidencji czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia pracowników oraz kart pomiarowych

5. Udział w komisji powypadkowej i ustalanie okoliczności wypadków przy pracy.

6. Profesjonalne szkolenie pracowników w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej.

W celu zrealizowania powyższej oferty współpracujemy z profesjonalnym podmiotem Centrum Kształcenia i Doradztwa BHP – PPOŻ Mirosław Wróbel