Rozliczanie zaliczek na kasie fiskalnej jako przychód podatkowy.

Od 2015 roku ustawodawca wprowadził ułatwienie. Od teraz przedsiębiorcy mają możliwość zaksięgowania przychodu już w dacie otrzymania przedpłaty.

Zaliczki rejestrowane na kasie fiskalnej mogą być więc traktowane jako przychód z działalności zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku VAT. Jest to duże ułatwienie dla firm realizujących zlecenia, które często pobierają zaliczki.

Potrzebne zgłoszenie do Urzędu Skarbowego.

Nowy sposób ustalania daty przychodu jest jednak jedynie propozycją dla przedsiębiorców, a nie obowiązkiem. Jeśli więc firma chce skorzystać z takiej możliwości, powinna zawiadomić o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów nie przewidziało sformalizowanego druku dla tego zgłoszenia, wystarczy zatem zwykłe pismo.

Art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa terminy na złożenie zawiadomienia:
• do 20 stycznia – dla firm, w których są już używane kasy fiskalne,
• do 20. dnia następnego po miesiącu, w którym rozpoczęto użytkowanie kasy fiskalnej – dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają użytkowanie kasy fiskalnej.

Decyzję o korzystaniu z nowego rozwiązania można odwołać, składając zawiadomienie o rezygnacji ze stosowania tego sposobu. W tym przypadku przedsiębiorców obowiązuje jeden termin: do 20 stycznia danego roku kalendarzowego, od którego ma obowiązywać powrót do poprzedniej metody.

Wybór sposobu ustalania daty przychodu, a spółka.

Spółki niebędące osobą prawną (np. spółki cywilne) nie są podatnikami PIT, ale są nimi ich wspólnicy. Przysługuje im więc prawo skorzystania z nowego sposobu rozliczania zaliczek na kasie fiskalnej. Konieczna jest jednak jednomyślność. Obowiązek zawiadomienia Urzędu Skarbowego w kwestii zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej powstaje bowiem dla wszystkich wspólników spółki osobowej. Opóźnienie lub niezłożenie zawiadomienia przez chociaż jednego z nich ma skutek dla wszystkich pozostałych wspólników i uniemożliwia spółce skorzystanie z nowej metody ustalania daty przychodu.