Limit 150.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT będzie obowiązywał do końca 2018 r.

Na podstawie art. 287 pkt 14 dyrektywy w sprawie VAT Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, które przystąpiło do Wspólnoty po 1 stycznia 1978 r., może stosować zwolnienie z VAT dla podatników, których roczny obrót nie jest większy niż równowartość w walucie krajowej kwoty 10.000 euro (zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu przystąpienia).

Przypomnijmy, iż w dniu 22 czerwca 2009 r. Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej o upoważnienie do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od ww. art. 287 dyrektywy w sprawie VAT. Decyzją Rady 2009/790/WE z dnia 20 października 2009 r. Polska została upoważniona do stosowania limitu z tytułu zwolnienia „podmiotowego” w kwocie nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro (Dz. Urz. UE L nr 283/53). Limit ten pierwotnie miał mieć zastosowanie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w życie przepisów dyrektywy zmieniającej progi rocznych obrotów, poniżej których podatnicy mogą uzyskiwać zwolnienia z podatku VAT, lub do dnia 31 grudnia 2012 r., w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Jednak wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2012 r. Polska zwróciła się o przedłużenie stosowania ww. środka specjalnego i uzyskała decyzją wykonawczą Rady 2012/769/UE z dnia 4 grudnia 2012 r. zgodę na stosowanie podwyższonego limitu w kwocie 30.000 euro do dnia 31 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. UE L nr 338/27).

W dniu 14 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej na wniosek Polski złożony do Komisji Europejskiej w dniu 23 grudnia 2014 r., wydała decyzję wykonawczą 2015/1173 (Dz. Urz. UE L nr 189/36) przedłużającą do dnia 31 grudnia 2018 r. stosowanie limitu zwolnienia podmiotowego w podatku VAT w wysokości 150.000 zł.