“Przywracająca” korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z zapłatą zobowiązania w 2016 r.

W listopadzie 2015 r. spółka zmniejszyła koszty uzyskania przychodów o wartość niezapłaconego w wymaganym terminie zobowiązania. W lutym br. spółka zamierza uregulować to zaległe zobowiązanie. Czy będzie mogła zwiększyć koszty podatkowe o wartość ww. zobowiązania, mimo, że przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym już nie obowiązują?

Jeśli spółka w lutym br. ureguluje zobowiązanie, o którego wartość zmniejszyła w poprzednim roku koszty uzyskania przychodów (na skutek nieuregulowania zobowiązania), to o kwotę dokonanego zmniejszenia będzie mogła zwiększyć koszty uzyskania przychodów w lutym br. (tj. w miesiącu uregulowania zobowiązania).

Przypomnijmy, że w latach 2013-2015 podatnicy byli zobowiązani korygować koszty uzyskania przychodów na podstawie obowiązujących wówczas tzw. przepisów o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, zawartych w art. 15b ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 24d ustawy o PDOF).

Z przepisów tych wynikało m.in., że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury/rachunku (umowy albo innego dokumentu, jeśli nie istniał obowiązek wystawienia faktury/rachunku) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik był obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności był dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów podatkowych o ww. kwotę dokonywało się z upływem 90 dni od daty zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów (o ile nie została ona uregulowana w tym terminie). Przedmiotowego zmniejszenia dokonywało się w miesiącu, w którym upływały ww. terminy. W sytuacji natomiast, gdy po dokonaniu ww. zmniejszenia zobowiązanie zostało uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym to nastąpiło, zwiększał koszty uzyskania przychodów – o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisy nakładające na podatników obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z brakiem zapłaty zobowiązania w wymaganym terminie, zostały uchylone. Obecnie zatem podatnicy nie muszą już dokonywać ww. zmniejszenia kosztów podatkowych.

Podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonali ww. zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, stosują “stare” przepisy w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1197).

Jak z powyższego wynika, podatnicy, którzy w poprzednich latach zmniejszyli koszty uzyskania przychodów o kwotę niezapłaconego w wymaganym terminie zobowiązania, a w 2016 r. zobowiązanie to uregulują, mogą dokonać “powrotnego” zwiększenia kosztów podatkowych – w miesiącu uregulowania zobowiązania.

Przykład

W listopadzie 2015 r. spółka zmniejszyła koszty uzyskania przychodów o ujętą w tych kosztach kwotę niezapłaconego zobowiązania. W lutym 2016 r. spółka zobowiązanie to uregulowała. A zatem, w lutym br. spółka może zwiększyć koszty uzyskania przychodów o ww. kwotę.