Nowy obowiązek – JPK

Podatnicy zobowiązani do prowadzenia tzw. pełnej ewidencji VAT będą mieć obowiązek przekazywania jej w formacie JPK co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego.

Od 01.07.2016 obowiązek ten obejmie największe firmy. Małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności będzie on dotyczyć od 01.01.2017, a mikroprzedsiębiorców – od 01.01.2018.

Został nałożony ustawą z 13.05.2016 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona do art. 82 Op nowy § 1b, który stanowi, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązane bez wezwania organu podatkowego do przekazywania MF za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Przepisy przejściowe

Z kolei z przepisu przejściowego (art. 6) tej ustawy wynika, że informację taką będzie się składać za miesiące przypadające od 1.07.2016, a zatem po raz pierwszy do 25.08.2016.

Termin ten nie dotyczy:

  • małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu usdg, którzy zaczną przesyłać taką informację za miesiące od 1.01.2017 (a więc po raz pierwszy będą ją składać za styczeń do 25.02.2017),
  • mikroprzedsiębiorców w rozumieniu usdg, którzy prześlą ww. informację za miesiące przypadające od 1.01.2018 (po raz pierwszy za styczeń do 25.02.2018).

Zmiany w ustawie o VAT

Jednocześnie wprowadzono stosowne zmiany w ustawie o VAT, nadając nowe brzmienie art. 109 ust. 3, określającemu, co powinna zawierać pełna ewidencja VAT (rozszerzono ją o dane służące identyfikacji transakcji; wejdzie w życie 1.01.2017) oraz dodając do tego art. nowy ust. 8a, nakładający obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych (ten przepis wejdzie w życie dopiero 1.01.2018).

Obowiązek comiesięcznego przesyłania informacji w postaci rejestru zakupów i sprzedaży VAT jest niezależny od przyjętego przez podatnika sposobu rozliczeń. A zatem co miesiąc będą przesyłać swoje rejestry także ci podatnicy, którzy z VAT rozliczają się kwartalnie.

Nowy obowiązek niesie za sobą duże problemy natury technicznej. Nie każdy przedsiębiorca, w szczególności mikro i mały, dysponuje w chwili obecnej odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie JPK.

Firmy, które zleciły usługi księgowe biurom rachunkowym są w korzystniejszej sytuacji gdyż część obowiązków informacyjnych przejmą firmy zewnętrzne.

Nie zwolni ich jednak całkowicie ze wszystkich obowiązków.